ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
شناخت ظرفیت‌های انسان 1396/11/26

1- سلامتی و نشاط، سرمایه دوران جوانی
2- نمونه‌ای از روحانی فعّال در کارهای خیر
3- جبران الهی، پاداش دنیوی کارهای خیر
4- خدمت به مردم، در پرتو دعا و نیاش با خداوند
5- ابتدا کارهای واجب، سپس مستحب
6- خطر هدردادن سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها
7- اظهار ناراحتی دشمن از پیشرفت‌های جوانان